Circulaire specialist Surplus Select ziet vraag gebruikte machines toenemen - Machevo & Bulk (2024)

27 april 202128 april 2021 | Nieuws van onze leden

Circulaire specialist Surplus Select ziet vraag gebruikte machines toenemen - Machevo & Bulk (1)

Nieuws van onze leden | 27 april 202128 april 2021

> Actueel > Nieuws van onze leden > Circulaire specialist Surplus Select ziet vraag gebruikte machines toenemen

‘Veel bedrijven laten moreel en financieel nog veel liggen op het gebied van hergebruik’

Wat begon als een maatschappelijke missie om aanbieders en afnemers van gebruikte machines bij elkaar te brengen, is inmiddels uitgegroeid tot een circulaire mindset binnen de procesindustrie. Het circulair initiatief van het in 2001 opgerichte Surplus Select geeft start-ups, R&D afdelingen en pilot-plants de mogelijkheid om met een beperkt budget hun productie te realiseren door inzet van gebruikte procesmachines. “We zijn begonnen met basisvoorzieningen, maar inmiddels zijn we een serieuze marktpartij die door grote multinationals wordt benaderd voor de overname van kwalitatieve, duurzame oplossingen”, zegt Rick Soepenberg, oprichter en eigenaar van Surplus Select.

Of het nu gaat om machines voor de voedingsmiddelen-, cosmetische of diervoederindustrie, het 1500 m2 grootte magazijn en 4000 m2 buitenterrein van Surplus Select in het Nederlandse dorp Swifterbant telt ruim 400 opgepoetste machines. Allemaal wachtend op hun nieuwe eigenaar. Het opkopen van grote voorraden overtollige machines is volgens Soepenberg door de (nog) niet aanwezige vraag een risicovolle, maar bewuste keuze: “Ik kan fabrieken beter van dienst zijn, als machines snel weg moeten. Het proces voor de verkopende partij is veel korter, als wij ze hierin ontzorgen. We hebben soms projecten met meer dan 20 machines, waarvan bijvoorbeeld één machine niet geschikt is voor onze doelgroep. Verrassend genoeg vinden we ook hier vaak een koper voor.”

Maatschappelijk draagvlak
Soepenberg startte zijn onderneming 18 jaar geleden met het idee een dienst te ontwikkelen met een groot maatschappelijk draagvlak. Hij begon met het documenteren van overtollige machines die op de markt zouden komen, verstuurde periodiek mailinglijsten aan potentiële kopers en bracht vraag en aanbod bij elkaar. Via een geleidelijk proces maakte de eigenaar een omslag in zijn rol van bemiddelaar naar voorraadhoudende groothandel in gebruikte machines. De bemiddelende taak verschoof van 90 naar 10 procent en de focus kwam steeds meer op de voorraad te liggen: van 10 naar 90 procent nu. En met resultaat! Niet alleen de voorraad, maar ook de kwaliteit nam toe. Het aanbod stalen machines is grotendeels vervangen door RVS-modellen en Surplus Select zag zowel zijn netwerk, als naamsbekendheid groeien.

Groeiende bewustwording
Toch zijn er nog steeds bedrijven die huiverig zijn om gebruikte machines onderdeel van hun productieproces te maken. Onterecht, aldus Soepenberg. Volgens hem zijn gebruikte machines vaak nog in perfecte staat en gaan ze technisch nog decennialang mee. “Veel bedrijven laten moreel en financieel nog veel liggen op het gebied van hergebruik, maar ik zie wel een groeiende bewustwording van de samenleving als geheel.” Hij sluit een toekomstige trend, waar hergebruikte machines volledig zijn geaccepteerd, dan ook niet uit. Daarbij slaagt het bedrijf er door een solide netwerk steeds beter in om machines jonger dan twee jaar op te kopen. Soepenberg: “Als de machines bij ons weggaan, zijn ze in goede staat. Het belangrijkste voor onze afnemers is dat de machine in orde is. Leeftijd doet er dan minder toe. Bij complexe machines speelt oudheid natuurlijk wel een rol op het gebied van onderhoud en techniek.” Het aanbod van Surplus Select bestaat om die reden dan ook uit diverse soorten machines, die er tussen de twee en twintig jaar productietijd op hebben zitten. Al blijven A-merken en jonge machines het meest gewild.

Marktsegment
Surplus Select werkt nauw samen met fabrikanten en lokale partijen op het gebied van technische support, vernieuwingen, onderdelen en reparaties. Zo geeft de in het Nederlandse Drunen gevestigde transportschroeven- en machinefabriek Van Beek in samenwerking met Surplus Select zelfs terugkoopgarantie op nieuwe machines. Vooral de samenwerking met fabrikanten mag bijzonder worden genoemd, aangezien Surplus Select door zijn diensten kopers er min of meer van weerhoudt te investeren in gloednieuwe machines. Volgens Soepenberg is het tegendeel waar: “Wij vissen niet in dezelfde vijver als de fabrikanten en leveren zelfs nieuwe klanten aan. Wij richten ons op een ander marktsegment dan de Unilevers en Friesland Campina’s van deze wereld, die aan de hoogste normen moeten voldoen. De reden voor aanschaf van een nieuwe machine heeft veelal te maken met de productionele noodzaak voor de nieuwste technieken, maatwerk, efficiëntie en hygiëne. Gebruikte machines kunnen niet meer aan de nieuwste normen voldoen.”

Toenemende vraag
De digitale revolutie heeft onze samenleving drastisch veranderd. Ontwikkelingen gaan steeds sneller en nieuwe technologieën blijven zich aanbieden. Dat heeft ook gevolgen voor de procesindustrie en de snelheid waarmee machines tegenwoordig als overtollig worden beschouwd. Surplus Select ziet door deze ontwikkeling de vraag naar gebruikte machines alleen maar toenemen. Volgens de eigenaar is dat vooral te wijten aan de directe beschikbaarheid en de mogelijkheid gebruikte A-merken tegen gereduceerde tarieven op de kop te tikken. Deze zijn vaak zo’n 25 tot 65 procent goedkoper dan de gemiddelde aanschafprijs van een nieuw model. Maar Surplus Select biedt ook op andere punten toegevoegde waarde. “Wij kennen de achtergrond van de machines en zijn bekend met de geschiedenis. Bovendien nemen wij de tijd voor onze klanten, persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. Daarbij zijn wij in staat om grote projecten te doen, waardoor multinationals ons weten te vinden. We kunnen een paar vrachtwagens vol machines in één keer ontvangen”, aldus de eigenaar, die een rooskleurige, duurzame toekomst schetst, waar vraag en aanbod van gebruikte machines nóg dichter bij elkaar zullen liggen.

Bekijk al het nieuws

Circulaire specialist Surplus Select ziet vraag gebruikte machines toenemen - Machevo & Bulk (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 5990

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.